科学研究
 
当前位置:首页  科学研究  科研论文
 
论文题目刊物名称X年,X卷(X期):X-X所有作者
Nucleus-encoded Protein BFA1 Promotes Efficient Assembly of the   Chloroplast ATP Synthase Coupling Factor 1Plant   Cell2018, 308:   1770–1788.Zhang   Lin, Pu Hua, Duan Zhikun, Li Yonghong, Liu Bei, Zhang Qiqi, Li Wenjing,   Rochaix JD, Liu Lin, Peng Lianwei.
The regulation of sporopollenin biosynthesis genes for rapid   pollen wall formationPlant   Physiology2018, 178(1): 283-294Ke   Wang, Zong-Li Guo, Wen-Tao Zhou, Cheng Zhang, Ze-Yuan Zhang, Yue Lou,   Shuang-Xi Xiong, Xiao-zhen Yao, Jiong-Jiong Fan, Jun Zhu*, Zhong-Nan Yang*
The Pentatricopeptide Repeat Protein SOT5/EMB2279 Is Required   for Plastid rpl2 and trnK Intron SplicingPlant   Physiology2018,   177(2):684-697.Weihua   Huang, Yajuan Zhu, Wenjuan Wu, Xuan Li, Delin Zhang, Ping Yin, Jirong Huang
Auxin production in diploid microsporocytes is necessary and   sufficient for early stages of pollen developmentPLoS   Genetics2018,14(5):e1007397Xiaozhen   Yao, Lei Tian, Jun Yang,Yan-Na Zhao, Ying-Xiu Zhu, Xinhua Dai,Yunde   Zhao,Zhong-Nan Yang
The AP2/ERF transcription factor SmERF1L1 regulates the   biosynthesis of
     tanshinones and phenolic acids in Salvia miltiorrhiza
Food   Chemistry2018274 (2019) 368–375Qiang   Huanga, Meihong Sun, Tingpan Yuan, Yu Wang, Min Shi, Sunjie Lu, Boping Tang,   Jingxian Pan, Yao Wang, Guoyin Kai
The AP2/ERF transcription   factor SmERF1L1 regulates the biosynthesis of tanshinones and phenolic acids   in Salvia miltiorrhiza.Food Chemistry2019, 274368-375Qiang   Huang#, Meihong Sun#, Tingpan Yuan, Yu Wang, Min Shi, Sunjie Lu, Boping Tang,   Jingxian Pan, Yao Wang, Guoyin Kai*.
Factors determining zooplankton assemblage difference among a   man-made lake, connecting canals, and the water-origin riverEcological   Indicators2018,   84: 488-496Kun   Zhao, Lizhu Wang, Catherine Riseng, Kevin Wehrly, Yangdong Pane, Kun   Song,
     Liangjun Da, Wanting Pang, Qingmin You, Hua Tiang, Shuiqin Liu, Quanxi Wang
Ethylene signaling is critical for synergid cell functional   specification and pollen tube attractionPlant   Journal2018,   96(1):176-187Zhang,   Cheng; Teng, Xiao-Dong; Zheng, Quan-Quan; Zhao, Yan-Yun; Lu, Jie-Yang; Wang,   Yi-Chuan; Guo, Hong-Wei; Yang, Zhong-Nan
CRISPR-Cpf1-Assisted Multiplex Genome Editing and   Transcriptional Repression in StreptomycesApplied   and Environmental Microbiology2018,   84(18) pii: e00827-18Lei   Li, Keke Wei, Guosong Zheng, Xiaocao Liu, Shaoxin Chen, Weihong Jiang, Yinhua   Lu
MilR2, a novel TetR family regulator involved in 5-oxomilbemycin   A3/A4 biosynthesis in Streptomyces hygroscopicus.Applied   Microbiology and Biotechnology2018,   102(20):8841-8853Keke   Wei, Yuanjie Wu, Lei Li, Weihong Jiang, Jinfeng Hu, Yinhua Lu, Shaoxin   Chen
The rhizosphere and root exudates of maize seedlings drive   plasmid mobilization in soilApplied   Soil Ecology2018,124,   194-202Zhu,   H., Zhang, L., Li, S., Wang,Y., Sun, S., Chen, J., Kou, S.,Jin,Q., Xiao, M.
Gap thinning improves soil water content, changes the vertical   water distribution, and decreases the fluctuationCANADIAN   JOURNAL OF FOREST RESEARCH2018,48:1042-1048Zhe   Wang, Qihua He, Bin Hu, Xueyong Pang, Weikai Bao
Nontoxic fluorescent carbon nanodot serving as a light   conversion material in plant for UV light utilizationCOLLOIDS   AND SURFACES B-BIOINTERFACES2018,169:422-428Sai,   L.,Liu, S.,Qian, X.,Yu, Y.,Xu, X.
Enhanced lipid production in Chlamydomonas reinhardtii by   co-culturing with Azotobacter chroococcumFronters   in plant science2018,9:741Lili   Xu, Xianglong Cheng, Quanxi Wang
The Canonical E2Fs Are Required for Germline Development in   ArabidopsisFrontiers   in Plant Science2018,9:638Xiaozhen   Yao, Huidan Yang, Yingxiu Zhu, Jingshi Xue, Tianhua Wang, Teng Song, Zhongnan   Yang and Shui Wang
NDH-1 Is Important for Photosystem I Function of Synechocystis   sp. Strain PCC 6803 under Environmental Stress ConditionsFrontiers   in Plant Science2018,   8: 2183Jiaohong   Zhao; Fudan Gao; Da-Yong Fan; Wah Soon Chow; Weimin Ma
NDH-1 Is Important for Photosystem I Function of Synechocystis   sp. Strain PCC 6803 under Environmental StressFrontiers   in Plant Science2018, 8: 2183Zhao   J, Gao F, Fan D-Y, Chow WS
     and Ma W
Transcription factor SmWRKY1 positively promotes the   biosynthesis of tanshinones in Salvia miltiorrhiza.Frontiers   in Plant Science2018,   9: 554Wenzhi   Cao, Yao Wang, Min Shi, Xiaolong Hao, Weiwei Zhao, Yu Wang, Jie Ren, Guoyin   Kai*
A Stepwise NaHSO3 Addition Mode Greatly Improves   H2 Photoproduction in Chlamydomonas reinhardtiiFrontiers   in Plant Science201831(9):1532Lanzhen   Wei † , Xin Li † , Baoqiang Fan † , Zhaoxing Ran and Weimin Ma
Vesicle-Assisted Assembly   of Mesoporous Ce-Doped Pd Nanospheres with Hollow Chamber andProteomics and   phosphoproteomics of heat stress-responsive mechanisms in Spinach Enhanced   Catalytic EfficiencyFrontiers   in Plant Science2008, 9:800Qi   Zhao, Wenxin Chen, Jiayi Bian, Hao Xie, Ying Li, Chenxi Xu, Jun Ma, Siyi Guo,   Jiaying Chen, Xiaofeng Cai, Xiaoli Wang, Quanhua Wang, Yimin She, Sixue Chen,   Zhiqiang Zhou, Shaojun Dai
IPD3 and IPD3L Function Redundantly in Rhizobial and Mycorrhizal   SymbiosesFrontiers   in Plant Science2018,   9:267.Yue   Jin, Zixuan Chen, Jun Yang, Kirankumar S. Mysore, Jiangqi Wen, Jirong Huang,   Nan Yu* and Ertao Wang*
Influence of Wolbachia infection on mitochondrial DNA variation   in the genus Polytremis (Lepidoptera: Hesperiidae).Molecular   Phylogenetics and Evolution2018129 (12) 158–170Jiang   WB,Zhu JQ, Wu YJ, Li LZ, Li YY, Ge C,   Wang Y, Endersby NM,Hoffmann AA, Yu   WD
pTAC10, an S1-domain-containing component of the   transcriptionally active chromosome complex, is essential for plastid gene   expression in Arabidopsis thaliana and is phosphorylated by   chloroplast-targeted casein kinase II.Photosynth   Res.2018137(1)69-83Qing-Bo   YuTuan-Tuan ZhaoLin-Shan YeLing ChengYing-Qian WuChao HuangZhong-Nan Yang
OsERF101, an ERF family transcription factor, regulates drought   stress response in reproductive tissuesPlant   Molecular Biology2018,   98:51–65.Yue   Jin1,2, Weiyang Pan1, Xiufang Zheng3, Xuan Cheng1, Mengmeng Liu2, Hong Ma1,   Xiaochun Ge1*
OsPKS1 is required for sexine layer formation, which shows   functional conservation between rice and ArabidopsisPlant   Science2018, 277: 145-154Qiang-Sheng   Shi, Kai-Qi Wang, Yue-Ling Li, Lei Zhou, Shuang-Xi Xiong, Yu Han, Yan-Fei   Zhang, Nai-Ying Yang, Zhong-Nan Yang, Jun Zhu*
Proteomic discovery of H2O2 response in roots and functional   characterization of PutGLP gene from alkaligrassPlanta2018,   248:1079-1099Juanjuan   Yu, Yongxue Zhang, Junming Liu, Lin Wang, Panpan Liu, Zepeng Yin, Siyi Guo,   Jun Ma, Zhuang Lu, Tai Wang, Yimin She, Yuchen Miao, Ling Ma, Sixue Chen,   Ying Li, Shaojun Dai
Rice TCM1 encoding a component of TAC complex is required for   chloroplast development under cold stressThe   Plant Genome2018   1111-13Dongzhi   Li, Kailun Zheng, Zhaohui Liu, Zhikang Li, Sheng Teng, Jianlong Xu and Yanjun   Dong
Nitrate accumulation and expression patterns of genes involved   in nitrate transport and assimilation in spinachMolecules2018, 23, 2231Xiaoli   Wang, Xiaofeng Cai, Chenxi Xu, Shui Wang, Shaojun Dai and Quanhua Wang
Associations between shoot-level water relations and   photosynthetic responses to water and light in 12 moss speciesAoB   Plants2018,10:ply034Zhe   Wang, Maaike Y. Bader
CRISPR/dCas9-Mediated Multiplex Gene Repression in Streptomyces.Biotechnology   Journal2018,13   (9):e1800121Yawei   Zhao, Lei Li, Guosong Zheng, Weihong Jiang, Zixin Deng,Zhijun Wang,Yinhua Lu
Improvement in the Photobiological Hydrogen Production of   Aggregated Chlorella by Dimethyl SulfoxideChembiochem2018,   19(7): 669-673Shu   L, Xiong W, Shao C, Huang T, Duan P, Liu K, Xu X, Ma W, Tang R
A potentially diverse fauna of springtail-hunting scydmaenines   during the late Mesozoic (Coleoptera, Staphylinidae, Scydmaeninae)Cretaceous   Research2018,   90: 163–167Yin,   Zi-Wei, Cai, Chen-Yang,Huang, Di-Ying
Beetle with long ‘nose’—A bizarre stem scydmaenine in amber from   Myanmar (Coleoptera: Staphylinidae: Scydmaeninae)Cretaceous   Research2018,   89: 98–106Yin,   Zi-Wei, Cai, Chen-Yang, Newton, Alfred F
Zorotypus dilaticeps sp. nov., a remarkable zorapteran(Zoraptera) in mid-Cretaceous Burmese amberCretaceous   Research2018,   91: 126–130Yin,   Zi-Wei, Cai, Chen-Yang,Huang,   Di-Ying, Engel, Michael S.
Rice TSV3 Encoding Obg-like GTPase Protein is Essential for   Chloroplast Development during the Early Leaf Stage under Cold StressG3:   Genes| Genomes| Genetics8(1):253-263Dongzhi   Lin, Quan Jiang, Xiaojing Ma, Kailun Zheng , Xiaodi Gong, Sheng Teng,   Jianlong Xu , and Yanjun Dong
Genome-wide association   studies of 39 seed yield-related traits in sesame (Sesamum indicum L.)International   Journal of Molecular Sciences2018, 19: 2794Rong   Zhou, Komivi Dossa, Donghua Li, Jingyin Yu, Jun You, Xin Wei, Xiurong Zhang
Fucoidan Extracted from Undaria pinnatifida: Source for   Nutraceuticals/Functional FoodsMarine   drugs2018, 16(9): 321Zhao,   YuZheng, YizhouWang, JieMa, ShuyiYu,   YimingWhite, WilliamYang, ShipingYang, FanLu, Jun
The opportunistic human fungal pathogen Candida albicans   promotes the growth and proliferation of commensal Escherichia coli through   an ironresponsive pathwayMicrobiological   Research2018,207,232-239Li,   S., Yu, X., Wu, W., Chen, D. Z., Xiao, M., Huang, X.,
Expression analysis of oxalate metabolic pathway genes reveals   oxalate regulation patterns in spinachMolecules2018,   23(6): 1286Cai   XF, Ge CH, Xu CX, Wang XL, Wang S, Wang QH
Identification of a seed dormancy gene in soybean sheds light on   crop domesticationScience   China Life Sciences2018,   61(11): 1479-1481Xin   Wei, Xuehui Huang
mTERF6, mediates transcription termination of rpoA polycistron   for plastid-encoded RNA polymerasedependent chloroplast gene expression and   chloroplast development.Scientific   Reports201881):11929Zhang Y†, Cui YL†, Zhang XL, Yu QB, Wang X,   Yuan XB, Qin XM, He XF, Huang C, Yang ZN*
Antitumor activity of   Se-containing tea polysaccharides against sarcoma 180 and comparison with   regular tea polysaccharides and Se-yeastInternational   Journal of Biological Macromolecules2018120 :853–858Lizeng   Cheng, Liang Chen, Qiongqiong Yang , Yuanfeng Wang*, XinlinWei
Effect of green light on   the amount and activity of NDH-1–PSI
     supercomplex in Synechocystis sp. strain PCC 6803
PHOTOSYNTHETICA2018, 56 (1): 316-321Gao   F, Ogawa T, and Ma W
Isolation of Quinolone Alkaloids from Tetradium ruticarpum via   Preparative High-Speed Counter-Current Chromatography and Evaluation of Their   Binding Affinities for Bovine Serum AlbuminActa   Chromatographica30(2018)2,   73–80Huijuan   Zou, Guanghao Guo, Minglong Wang, Jianguo Cao*,Guozheng Huang*
New and little known Jacobsoniidae (Coleoptera) from ChinaActa   Entomologica Musei Nationalis Pragae2018,   58(1): 11–16Yin,   Zi-Wei, Bi, Wen-Xuan
Cuccodorodes gen. nov., an apterous Batrisitae from the tropical   Himalayas (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae)Acta   Entomologica Musei Nationalis Pragae2018,   58(2): 321–330Yin,   Zi-Wei
Notes on the Dianous luteoguttatus complex with description of a   new species (Coleoptera: Staphylinidae).Acta   entomologica musei nationalis Pragae201858(1): 237–242Tang   L. & Wang W.
Eleven new species and a new country record of Pselaphodes   (Coleoptera: Staphylinidae: Pselaphinae) from China, with a revised ch   ecklist of world speciesActa   Entomologica Musei Nationalis Pragae2018,   58(2): 457–478Huang,   Meng-Chi, Li, Li-Zhen, Yin, Zi-Wei
Synthesis of Chiral Polyaniline Induced by Modified HemoglobinCHINESE   JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS2008, 31(1):111-116Jianbo   Chen, Xiangling Kong , Liu Huang
Predictive modelling of the distribution and evaluation of the   conservation status with a taxonomic clarification of Macromitrium fortunatii   Thér. (Orthotrichaceae, Bryophyta) in China and adjacent regionsCryptogamie,   Bryologie2018,   39 (4): 1-15Dandan   Li*, Jing Yu*, Lin Shen, Shuiliang Guo
Higher anthocyanin accumulation was associated with higher   transcription levels of anthocyanin biosynthesis genes in spinachGenome2018,   61(7): 487-496Cai   XF, Lin L, Wang XL, Xu CX, Wang QH
Three new synonyms of Macromitrium
     microstomum (Hook. & Grev.) Schwägr. (Bryophyta,
     Orthotrichaceae), with comments on its
     morphological variations
Journal   of Bryology2018,40(1):   1-9Jing   Yu, Shuiliang Guo, Xuxia Lou
Muelleria pseudogibbula , a new species from a newly recorded   genus (Bacillariophyceae) in ChinaJournal   of Oceanology and Limnology2018,   36 (2: 556-558,Liu   Q., Li B. & Wang Q.X.
Nuclear DNA content variation of herbaceous angiosperm species   on 10 global latitudinal transectsJournal   of the Torrey Botanical Society2018,   145(4): 340–352Jing   Yu, Dandan Li, Yuxia Lou, Shuiliang Guo
On taxonomic status of Macromitrium leptocarpum and M.   subleptocarpum, with
     comments on M. sulcatum (Bryophytea, Orthotrichaceae)
Phytotaxa2018,   361(3):287–293Jing   Yu, Dandan Li, Yan Li, Shuiliang Guo
A new species of Tabularia (Kützing) Williams & Round from   Poyang Lake,Jiangxi Province, China, with a cladistic analysis of the genus   and their relatives.Phytotaxa373   (3): 169–183Cao Yue, Yu Pan, You Qingmin, Lowe R.L.   Williams D. M., Wang Quanxi & Kociolek J.P.
Stegnogramma leptogrammoides (Thelypteridaceae), its discorery   in China, and synonymyPhytotaxa2018,   376(2): 081-088JUN-JIE   LUO, RIGENGAOWA MO, HONG-JIN WEI, XI-LING DAI, YUE-HONG YAN  HUI SHANG
A new species of Genkalia (Bacillariophyta) from mountain lakes   within the Sichuan Province of ChinaPhytotaxa2018,   372 (3): 236–242Luo   F., You, Q.M. & Wang, Q.X.
Notes on Smetanabatrus from Southeast Asia (Coleoptera:   Staphylinidae: Pselaphinae)Revue   suisse de Zoologie2018,   125 (2): 245–248Zi-Wei   Yin, Cuccorodo, Giulio
New species and records of myrmecophilous Pselaphinae   (Coleoptera: Staphylinidae) from ChinaThe   Coleopterists Bulletin2018,72(1): 161–165Yin,   Zi-Wei
Loeblibatrus gen. nov., A new myrmecophilous Pselaphine   (Coleoptera: Staphylinidae:Pselaphinae: Batrisitae) from southern ChinaThe   Coleopterists Bulletin2018,72(2): 233–240Yin,   Zi-Wei
Benthic Diatoms of the Ying River (Huaihe River Basin, China)   and Their Application in Water Trophic Status AssessmentWater2018,   10(8), 1013.Rongrong   Shen, Hongye Ren, Pan Yu, Qingmin You, Wanting Pang, Quanxi Wang
Flanged Bombardier   beetles from Shanghai, China, with description of a new species in the genus   Eustra Schmidt-Goebel (Coleoptera, Carabidae, Paussinae)Zookeys740:   45-57Song   Xiao-Bing, Tang Liang, Peng Zhong
First record of Arthromelodes Jeannel in China, with description   of a new species (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae)ZooKeys2018,   744: 43–47Yin,   Zi-Wei
Six new species and a new record of Linan
Hlaváč in China, with a key to   species (Coleoptera, Staphylinidae, Pselaphinae)
ZooKeys2018,   793: 115–133Zhang,   Yu-Qing, Li, Li-Zhen, Yin, Zi-Wei
Two new species of Nazeris Fauvel in the Luoxiao Mountain Range,   China (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae)Zootaxa2018,   4370 (2): 180-188Jia-Yao   Hu, Yi-Xiao Liu & Li-Zhen Li
Two new species of Nomuraius Hlaváč (Coleoptera: Staphylinidae:   Pselaphinae) from southern ChinaZootaxa2018,4399(4): 571–578Huang,   Meng-Chi, Yin, Zi-Wei
A new species and an additional record of Pseudotachinus Cameron   from China(Coleoptera: Staphylinidae:   Tachyporinae)Zootaxa2018,   4425(3): 567–574Yin,   Zi-Wei, Li, Li-Zhen
Two new cavernicolous Pselaphinae (Coleoptera: Staphylinidae)   from southern ChinaZootaxa2018,   4457(4): 589–594Yin,   Zi-Wei, Zhou, Gu-Chun
New species and record of Nazeris Fauvel in southern China   (Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae)Zootaxa2018,   4429 (1): 173-180Jia-Yao   Hu, Yong-Ting Luo & Li-Zhen Li
A new species and a new record of Horaeomorphus Schaufuss   (Staphylinidae: Scydmaeninae: Glandulariini) from ChinaZootaxa2018,   4462 (1): 141–144Zhou,   De-Yao, Yin, Zi-Wei,
2018. Four new species of Pselaphodes Westwood
(Coleoptera: Staphylinidae:   Pselaphinae) from Thailand, Laos, and China
Zootaxa2018,   4472 (1): 100–110Huang,   Meng-Chi, Li, Li-Zhen, Yin, Zi-Wei
Seven new species of the Stenus cirrus group (Coleoptera,   Staphylinidae) from Sichuan, Southwest ChinaZootaxa2008, 4425 (3): 527–540Tang   L., Liu S.-N. & Dong Y.-X.
Notes on the Stenus indubius group with descriptions of four new   species from China (Coleoptera, Staphylinidae)Zootaxa20184471 (2): 341–350Hu   C.-Z. & Tang L.
Three new species of the Stenus cephalotes group fom Zhejiang,   East China (Coleoptera, Staphylinidae)Zootaxa20184472 (2): 298–306.Tang   L. & Jiang Z.-H.
Notes on the Dianous aereus complex with description of a new   species (Coleoptera, Staphylinidae)Zootaxa20184514 (4): 573–582Tang   L. & Hu Cheng-Zhi
new fossil species of   Euroleptochromus Jałoszyński
(Coleoptera: Staphylinidae:   Scydmaeninae) from Eocene Baltic amber
Zootaxa2018,   4500 (1): 146–150Yin,   Zi-Wei, Cai, Chen-Yang
The Stenus cirrus group (Coleoptera, Staphylinidae) in Fujian,   East China.Zootaxa4375   (1): 105–115.sheng-nan   liu,liang tang,yong-ting luo